Eolas Fúinn - Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí


Ráiteas Misin / Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí

Forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí agus gach comhpháirtí oideachais ábhartha eile laistigh de limistéar Iarthar Chorcaí a chur chun cinn trí cheannaireacht agus treoir straitéiseach a sholáthar ar aon dul le beartais agus cleachtais cheadaithe na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le leanúntas na foghlama san oideachas.

Ról agus Feidhm Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí

  • Forbairt ghairmiúil agus tacaíocht a sholáthar do Mhúinteoirí, Bainistíocht Scoile, Cúntóirí Riachtanas Speisialta, Tuismitheoirí, Boird Bainistíochta agus comhpháirtithe ábhartha eile.
  • A bheith bainteach le raon tionscadal, clár agus tionscnamh de réir mar is gá.
  • Tionscadail agus cláir a fhorbairt mar a shainaithnítear go náisiúnta, go réigiúnach nó go háitiúil.
  • Ionad acmhainní agus cruinnithe do phobal na scoile áitiúil.
  • A ról a chur chun cinn go gníomhach maidir le príomhfheidhmeanna.
  • Saineolas i bpríomhréimsí a fhorbairt agus a roinnt.
  • Dul i dteagmháil le hIonaid Oideachais eile agus le comhlachtaí agus eagraíochtaí ábhartha.


 

Bunreacht

Bunreacht Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí

 

1. Teideal

 

1.1 Tugtar Ionad Oideachais Chorcaí nó Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí ar an Ionad.

 

2. Bunreacht

 

2.1 Beidh an tIonad faoi rialú ag Coiste Bainistíochta a thoghfaidh an Cohórt de bhaill a bheidh i láthair ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil. Rachaidh an Coiste Bainistíochta i gcomhairle leis an roinn maidir le gach saincheist nach bhforáiltear dó sna treoirlínte d’Ionaid agus gníomhóidh sé de réir na dtreoracha go léir a eisíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna (DES).

 

3. Ballraíocht

 

3.1 Beidh an bhallraíocht oscailte do gach múinteoir a bhíonn ina gcónaí de ghnáth nó ag múineadh i ndobharcheantar ginearálta an Ionaid agus atá cáilithe le haghaidh fostaíochta i saoráidí aitheanta céadleibhéil agus breisoideachais lena n-áirítear iad siúd atá fostaithe faoi láthair i réimsí mar fhor-rochtain, Gairmoiliúint agus Oideachas d'Aosaigh.

 

3.2 Coinneofar clár comhaltaí ag an ionad. Cáileoidh gach múinteoir atá ag obair i scoileanna laistigh de dhobharcheantar Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí go huathoibríoch mar bhaill agus beidh siad cláraithe dá réir.

 

3.3 Féadfaidh múinteoir ó lasmuigh den limistéar a bhfreastalaíonn an tIonad air a bheith ina bhall de rogha an Choiste Bainistíochta.

 

3.4 Féadfaidh daoine eile a bheith ina mbaill de réir rogha an Choiste Bainistíochta agus le comhaontú i bprionsabal na Roinne.

 

3.5 Ní ghlacfar le daoine nach Comhaltaí seachas ionadaithe an ROS agus an tAonad Forbartha Gairme chuig cruinnithe, lena n-áirítear cruinnithe fochoiste agus an Cruinniú Ginearálta Bliantúil (CGB) ach amháin trí chuireadh ón gCoiste Bainistíochta.

 

4. Aidhmeanna agus Cuspóirí

 

4.1 Forbairt oiliúna agus tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do phobal na scoile i gcoitinne, maidir le freastal ar riachtanais múinteoirí agus pobail scoile a bhfuil taighde áitiúil déanta orthu agus freisin trí bheith bainteach le cláir inseirbhíse náisiúnta.

 

4.2 A bheith ina acmhainn straitéiseach laistigh den oideachas i raon tionscadal, clár agus tionscnamh náisiúnta agus eile de réir mar a chinnfidh an tAire, tar éis comhairliúcháin agus i gcomhpháirtíocht le hIonaid, lena gcur i bhfeidhm sa chóras oideachais ó am go ham.

 

4.3 Saineolas a fhorbairt i bpríomhréimsí mar a chomhaontaíonn Ionaid i gcomhairle agus i gcomhpháirtíocht leis an Roinn agus a leithéid a roinnt ar fud líonra na nIonad Oideachais agus an chórais oideachais i gcoitinne.

 

4.4 Feidhmiú chomh fada agus is féidir mar ionad acmhainní agus cruinnithe do phobal na scoile áitiúil.

 

4.5 Na hIonaid a chur chun cinn go gníomhach, go lánaimseartha agus go páirtaimseartha, chun a chinntiú go mbunófar líonra éifeachtach Ionaid.

 

4.6 Téarmaí na gciorclán a fhéadfaidh an Roinn a eisiúint chuig ionaid a urramú ó am go ham.

 

5. Coiste Bainistíochta

 

5.1 Déanfaidh Coiste Bainistíochta an tIonad a bhainistiú, ar a mbeidh, más féidir, uasmhéid de 7 mball a thoghfar as na comhaltaí a bheidh i láthair ag an CGB. Féadfaidh an Coiste Bainistíochta 3 bhall breise a chomhthoghadh chun uasmhéid de 10. a thabhairt. Tabharfar aird chuí ar chothromaíocht a bhaint amach de réir rialacháin an ROS maidir le comhdhéanamh agus struchtúr na gCoistí Bainistíochta Ionad Oideachais, chomh fada agus a dhéantar is féidir go réasúnach.

 

5.2 Is éard a bheidh in Oifigigh an Choiste Bainistíochta Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach, Cisteoir Oinigh agus Rúnaí, a thoghfaidh an Coiste Bainistíochta gach bliain as measc a chomhaltaí.

 

5.3 Beidh Stiúrthóir an Ionaid ina chomhalta ex-officio den Choiste Bainistíochta.

 

5.4 Tabharfar aird chuí ar chothromaíocht inscne a bhaint amach ar fud an Choiste ar feadh níos mó ná ocht mbliana in aon deichniúr.

 

5.5 Nuair a thiocfaidh poist oifigigh folamh i rith na bliana, féadfar iad seo a líonadh ar feadh an chuid eile den bhliain ar an mbealach céanna a rinneadh na ceapacháin bhunaidh.

 

5.6 Beidh an Coiste Bainistíochta freagrach as a chinntiú go gcomhlíonfaidh an t-ionad a fheidhmeanna go héifeachtúil agus go héifeachtúil agus caithfidh sé a chinntiú go gcloítear le treoirlínte, nósanna imeachta airgeadais agus ciorcláin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Ceannófar aird ar sháruithe ar threoirlínte ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

 

5.7 Tiocfaidh an Coiste Bainistíochta le chéile sé huaire sa bhliain ar a laghad idir 1 Márta agus an lá deireanach de mhí Feabhra an bhliain dar gcionn.

 

5.8 Ceapfaidh an Coiste Bainistíochta Stiúrthóir de réir cheanglais agus smachtbhanna an Aire

 

5.9 Seisear comóradh do chruinnithe den Choiste Bainistíochta chun beirt oifigeach a áireamh.

 

5.10 Sa chás nach mbeidh Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí in ann Coiste Bainistíochta a bhunú, féadfar struchtúr malartach a mholadh don ROS lena cheadú.

 

6. Stiúrthóir an Ionaid

 

6.1 Beidh an Stiúrthóir ina phríomhfheidhmeannach ar an ionad agus beidh sé freagrach don Choiste Bainistíochta. Beidh an Stiúrthóir, i gcomhar le hoifigigh an choiste, freagrach as bainistíocht laethúil an Ionaid agus a oibríochtaí, de réir Threoirlínte na Roinne, na Nósanna Imeachta Airgeadais do na hIonaid agus Ciorcláin eile de réir mar a eiseofar am go ham.

 

6.2 Déanfaidh an Coiste Bainistíochta Stiúrthóir Ionad lánaimseartha a cheapadh ar feadh tréimhse sonraithe ama tar éis a roghnú trí chomórtas oscailte i measc múinteoirí atá ag fónamh, ar iasacht bunúsach agus faoi réir conartha agus de réir cheanglais agus smachtbhanna an Aire.

 

6.3 I gcás go mbeidh Post an stiúrthóra folamh ar chúis ar bith ceapfar comharba de réir 6.2.

 

6.4 Déanfaidh an roinn luach saothair agus coinníollacha eile ceapacháin Stiúrthóra a fhaomhadh ó am go ham, le comhaontú an Aire Airgeadais

 

7. Cruinniú Ginearálta Bliantúil agus Cruinnithe eile

 

7.1 Tionólfar an CGB roimh dheireadh mhí na Bealtaine gach bliain. Beidh an cruinniú oscailte do gach ball a thabharfar fógra dó deich lá ar a laghad roimh an gcruinniú. Beidh cearta vótála ag an CGB teoranta do dhaoine aonair a bhí ina mbaill ar feadh trí mhí ar a laghad roimh an imeacht.

 

7.2 Saineofar an Beartas Ginearálta, de réir threoirlínte an ROS, nósanna imeachta airgeadais agus doiciméadacht ábhartha eile ag an CGB. Breithneofar pleananna fadtéarmacha agus gearrthéarmacha d’fhorbairt an Ionaid sa bhliain féilire reatha.

 

7.3 Tabharfar cuireadh do thairiscintí don CGB, leasuithe ar an mbunreacht agus míreanna a mholtar don chlár oibre ar feadh 30 lá ar a laghad roimh an CGB.

 

7.4 Cuirfear tairiscintí don CGB faoi bhráid an Rúnaí i scríbhinn 14 lá ar a laghad roimh dháta an CGB agus caithfidh ainm an mholtóra agus an iasachtóra a bheith ann. Éileoidh tairiscintí tromlach simplí díobh siúd a bheidh i láthair agus a vótálfaidh. I gcás vóta ceangailte beidh vóta réitigh ag an gcathaoirleach.

 

7.5 Beidh tromlach dhá thrian de na daoine a bheidh i láthair ag teastáil chun leasuithe a dhéanamh ar an mBunreacht. Cuirfear cóip de na leasuithe Bunreachtúla agus na nósanna imeachta eile arna nglacadh ag an CGB faoi bhráid an ROS lena gceadú laistigh de thrí mhí tar éis iad a ghlacadh.

 

7.6 Cuirfear fógra faoi thionól an CGB, lena n-áirítear clár oibre agus an t-am agus an t-ionad, in iúl, trí scoileanna nuair is féidir, do gach ball iad a bhaint amach deich lá ar a laghad roimh an gcruinniú. Cuirfear fógra a thaispeánfaidh an t-am agus an t-ionad sa pháipéar seachtainiúil áitiúil deich lá ar a laghad roimh an gcruinniú agus seolfar cóip den fhógra agus an clár oibre chuig an ROS deich lá ar a laghad roimh an gcruinniú.

 

7.7 Déanfar miontuairiscí an CGB a thaifeadadh agus coimeádfaidh an tIonad taifead tinrimh.

 

7.8 Tabharfar cuireadh d’ionadaithe ICDU na Roinne Oideachais agus Scileanna chuig an CGB mar bhreathnóirí, agus féadfar cuireadh a thabhairt do chomhlachtaí nó do ghrúpaí oideachais áitiúla a bheith i láthair.

 

Feidhmeanna an CGB

 

8.1 Tuarascáil bhliantúil an Ionaid a fháil, arna hullmhú ag an stiúrthóir don bhliain dar críoch an 31 Nollaig.

 

8.2 Na cuntais iniúchta agus tuarascáil an Chisteoir Oinigh a fháil don tréimhse chéanna

 

8.3 Rúin a Bhreithniú

 

8.4 Comhaltaí múinteoirí den Choiste Bainistíochta a thoghadh de réir na nósanna imeachta comhaontaithe.

 

Foirmeacha an CGB

 

9.1 Miontuairiscí - méadair a éiríonn

 

9.2 Seoladh an Chathaoirligh

 

9.3 Tuarascáil an Stiúrthóra

 

9.4 Tuarascáil an Chisteora

 

9.5 Tairiscintí ar tugadh fógra ina leith

 

9.6 An Coiste a Thoghadh

 

9.7 AOB

 

10. Nósanna Imeachta Airgeadais

 

10.1 Tiocfaidh deireadh leis an mbliain airgeadais an 31 Nollaig

 

10.2 Coinneofar cistí ionaid i gcuntas bainc a ndéanfar an t-airgead go léir a gheofar a thaisceadh dó agus a ndéanfar gach íocaíocht uaidh.

 

10.3 Ní mór do gach ceann de na trí shínitheoir ainmnithe gach seiceáil a thrasnú agus a shíniú. Is iad seo an Cathaoirleach, an Cisteoir agus an Stiúrthóir.

 

10.4 Tabharfar tacar cuntas iniúchta don roinn ag deireadh na bliana airgeadais.

 

10.5 Tabharfar cóip de ráiteas airgeadais an Ionaid do chomhaltaí an CGB.

 

10.6 Beidh gach idirbheart airgeadais de réir threoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna arna n-eisiúint ag an Aonad Iniúchóireachta inmheánach agus / nó an ICDU

 

Leasaíodh agus glacadh an Bunreacht ag CGB 2014 a tionóladh an 3 Márta 2015.

 

Freastal ar Ár bhFoireann

STIÚRTHÓIR 
Dympna Daly dTá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

RIARTHÓIR TFC
Harriet McCormack Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

CUNTAIS / RIARTHÓIR
Chrissie O'Mahony Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

RIARACHÁN
Maria Kelly Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

RIARACHÁN
Ann Murphy Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

AN TEACHTÓIR Helen O'Mahony

AIRGEADÓIR Rob Blom

Ionaid Tacaíochta Oideachais Éire (ESCI)

Ionaid Tacaíochta Oideachais Éire (ESCI)

atecimap

• 21 Ionad Lánaimseartha

• 9 nIonad Páirtaimseartha

• Is comhlachtaí reachtúla agus comhlachtaí corpraithe iad Ionaid Tacaíochta Oideachais a bunaíodh de réir Alt 37 den Acht Oideachais 2008

• Bunaíodh Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí mar Ionad Oideachais Lánaimseartha i 2002 agus tá sé ina bhall den ESCI.

• Tá nasc gréasáin ann idir Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí agus an ESCI. Tá sonraí cláir agus cúrsaí d’Iarthar Chorcaí ar fáil freisin ar Láithreán Gréasáin ESCI. Is féidir cúrsaí d’Iarthar Chorcaí a chur in áirithe go díreach trínár suíomh Gréasáin ag https://www.westcorkeducationcentre.ie/ nó trí shuíomh Gréasáin ESCI ar http://www.ateci.ie

AIE - Rochtain ar Eolas ar an gComhshaol

IONAD OIDEACHAIS CORK WEST

Rochtain ar Eolas ar an gComhshaol

Tá sé de cheart agat faisnéis chomhshaoil ​​áirithe a fháil ó Lárionad Oideachais Iarthar Chorcaí faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol) 2007 (arna leasú). Leagtar amach sa reachtaíocht AIE na nósanna imeachta maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann leis an gcomhshaol atá ag comhlachtaí poiblí.

Chun iarratas a dhéanamh chuig Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí faoi reachtaíocht AIE, iarraimid ort d’iarratas a chur isteach go leictreonach chuig an seoladh ríomhphoist Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air. nó i scríbhinn chuig: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí, An Chearnóg, Dún Mánmhaí, Co Chorcaí.

 I d’iarratas, iarraimid ort:

• Sonraigh go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat faoi reachtaíocht AIE agus luaigh go soiléir an fhaisnéis chomhshaoil ​​atá á hiarraidh agat

Déan iarracht an oiread sonraí agus is féidir a sholáthar le go mbeidh ar ár gcumas d’iarratas a phróiseáil go héifeachtúil

• Cuir do sheoladh ar ais san áireamh

Gheobhaidh tú freagra laistigh de mhí ón dáta a gheobhaidh Aonad um Shaoráil Faisnéise Faisnéise Iarthar Chorcaí an iarraidh.

Séanadh / Nóta: Cuir in iúl duit go bhféadfaidh comhlachtaí poiblí iarratais AIE a dhiúltú ar fhorais éigeantacha áirithe (faisnéis phearsanta / faisnéis tríú páirtí) nó forais lánroghnacha (rúndacht tráchtála srl).

Táillí: Níl aon táille tosaigh ann as iarratas a dhéanamh agus as AIE. Féadfaidh údarás poiblí, áfach, táille réasúnta a ghearradh as an bhfaisnéis a theastaíonn a sholáthar, lena n-áirítear táillí fótachóipeála, táillí priontála agus táillí postais. Tabhair faoi deara le do thoil go ngearrtar € 0.04 ar an mbileog ar fhótachóipeáil agus tá an postas de réir na rátaí caighdeánacha is infheidhme.

Achomhairc:

Más mian leat achomharc a dhéanamh i gcoinne cinneadh a rinne Aonad um Shaoráil Faisnéise Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí, is féidir leat é sin a dhéanamh trí iarratas a sheoladh i scríbhinn ag iarraidh athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh. Seol d’iarratas athbhreithnithe chuig: Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí, An Chearnóg, Dún Mánmhaí, Co Chorcaí.

Má tá tú míshásta leis an gcinneadh tar éis an athbhreithnithe inmheánaigh agus gur mhaith leat gearán a dhéanamh nó an cinneadh a achomharc arís, is féidir leat é sin a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil ​​(“CEI”). Caithfidh tú achomharc a dhéanamh nó gearán a dhéanamh leis an CEI laistigh de mhí amháin ón gcinneadh athbhreithnithe a fháil ó Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí,
An Chearnóg,
Dún Mánmhaí,
Co Chorcaí

Eircode: P47 FH27


 • Fón 1: +353 (23) 8856756
 • Fón 2: +353 (23) 8856757
 • Facs:+353 (23) 8856752
 • r-phost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

Cúrsaí le Teacht