English Gaeilge
  • Baile
  • Droichead Bunscoile NIPT

Droichead Bunscoile NIPT

DROICHEAD NQT BUNSCOILE

Nuashonraigh Meán Fómhair 2021

Droichead Is é seo an próiseas ionduchtaithe comhtháite nua do mhúinteoirí agus tá sé ar fáil do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile araon. 

Tá na próisis thraidisiúnta Promhaidh, Fostaíocht Iarcháilíochta (PQE) agus an Clár Ceardlainne Ionduchtaithe críochnaithe nó á ndíchur de réir a chéile. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil Droichead an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach múinteoir bunscoile agus iar-bhunscoile a cláraíodh ón 1 Meitheamh 2020. 

Múinteoirí a dteastaíonn faisnéis uathu faoin Droichead ba chóir don phróiseas cliceáil anseo

Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn faisnéis uathu maidir le Ceardlanna Ionduchtaithe cliceáil anseo

Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn faisnéis uathu faoi Thacaíocht Scoile cliceáil anseo

Ba chóir do mhúinteoirí a dteastaíonn sonraí teagmhála foirne NIPT uathu cliceáil anseo.

Le haghaidh ceisteanna a bhaineann leis an bpróiseas traidisiúnta, seol ríomhphost le do thoil Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air..

Oifig NIPT, Ionad Oideachais Iarthar Bhaile Átha Cliath, Old Blessington Road, Tallaght. Baile Átha Cliath 24. Teil: 01-4528020, e: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air. www.teacherinduction.ie

 

 

TChuir an Chomhairle Teagaisc in iúl do NIPT go bhfuil an Chomhairle tar éis a cruinniú a nuashonrú an 8 Meitheamh 2020 Droichead Bearta Eatramhacha do MNCanna agus PSTanna a bhíonn ag gabháil do Droichead próiseas le linn na scoilbhliana 2019/2020. Tá siad seo ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle anseo agus tá siad thíos freisin mar áis duit. 

Treoirlínte Droichead Covid-19 do MNCanna 2019/2020 (Nuashonraithe Meitheamh 2020)

Treoirlínte Droichead Covid-19 do bhaill na Foirne Tacaíochta Gairmiúla (PSTanna) 2019/2020 (Nuashonraithe Meitheamh 2020)

Chinn an Chomhairle go ndéanfadh aon MNC a bhfuil Snáithe A críochnaithe aige, na gnéithe inscoile de Droichead sa scoilbhliain 2019/2020, laistigh den íostréimhse ama, agus a bhféadfadh gné amháin nó níos mó de Shnáithe B a bheith gan íoc, féadfaidh sí Foirm D comhlánaithe a chur isteach a luaithe a chomhshíníonn an PST an fhoirm ar an ngnáthbhealach. Nuair a fhaightear foirm chomhlánaithe, déanfar clárú na NQTanna a nuashonrú agus bainfear an coinníoll as.

Chun amhras a sheachaint, ciallaíonn sé seo go bhfuil aon:

  • Am a chaitear ag gabháil do Droichead tar éis 12 Márta is féidir a áireamh i bhfíorú an Droichead phróiseas.
  • Is féidir cianteagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán lena n-áirítear breathnuithe ar líne agus comhráite gairmiúla a áireamh freisin.

Is féidir le MNCanna nach bhfuil snáithe A críochnaithe acu laistigh den tréimhse íosta ama faoi dheireadh na scoilbhliana a gcuid ama agus aon ghníomhaíochtaí a cuireadh i gcrích a bhacú Droichead sa scoilbhliain seo chugainn (2020/2021) ar bhonn eisceachtúil amháin, mar gheall ar shrianta Covid-19.

Le próiseáil a bhrostú tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag glacadh le Foirm D trí ríomhphost chuig Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.. Tabhair faoi deara le do thoil, ní ghlactar le sínithe leictreonacha ar fhoirmeacha faighte trí ríomhphost. Scuainetear foirmeacha D a chuir NQTanna isteach le haghaidh próiseála de réir uainíochta. 

Mar is eol duit, tá cuntas ríomhphoist tiomnaithe curtha ar bun ag NIPT (Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.) a bhfuil fáilte roimh bhaill PST iad a úsáid i gcás nach dtugtar aghaidh ar a bhfiosrú sna doiciméid faoi iamh. Moltar do NQTanna teagmháil a dhéanamh Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air. mura dtugtar aghaidh ar a gcuid fiosruithe ina ndoiciméad faoi iamh, ag cinntiú go n-áireofar a n-uimhir chlárúcháin ar gach comhfhreagras.

 

Fógra do MNCanna Bunscoile atá ag tabhairt faoi Droichead mar bhealach chun Ionduchtú:

Ó Mheán Fómhair 2017, is é Droichead an t-aon bhealach Ionduchtaithe do MNCanna i suíomhanna RSO.

Ó Mheán Fómhair 2018, is é Droichead an t-aon bhealach Ionduchtaithe i mbunscoileanna móra de 16 (nó níos mó) múinteoirí ranga.

Caithfidh MNCanna atá ag gabháil do phróiseas Droichead freastal ar chruinniú braisle 2 uair an chloig in aghaidh an téarma ar feadh ré a bpróiseas Droichead.

Ní fhéadfaidh MNCanna amháin a rinne iarratas ar Droichead chuig an gComhairle Mhúinteoireachta freastal ar chruinnithe braisle trí thairseach ‘Mo Chlárú’ ar a suíomh Gréasáin (www.teachingcouncil.ie) agus fuair siad ríomhphost dearbhaithe.

Beidh an r-phost dearbhaithe ag gabháil leis an Sceideal Náisiúnta Cruinnithe Braisle agus caithfidh MNC clárú leis an Ionad Oideachais chun freastal ar chruinniú braisle.

Caithfidh gach MNC atá ag gabháil do phróiseas Droichead freastal ar Chruinniú Braisle 1 sula bhfreastalaíonn siad ar Bhraisle 2 agus / nó 3.

Ag cruinnithe braisle, cuirfidh NQTanna Foirm D i láthair le stampáil ag an éascaitheoir mar chruthúnas tinrimh. Tá Foirm D ar fáil ag www.teachingcouncil.ie. Bíodh an fhoirm seo leat ar an oíche.

Chomh maith le cruinnithe braisle, ba cheart go mbeadh NQTanna atá ag gabháil do phróiseas Droichead i mbun gníomhaíochta foghlama gairmiúla amháin eile. D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo freastal ar cheardlann NIPT nach mór do MNCanna clárú leis an CE le freastal air.

Ligeann an Chomhairle Mhúinteoireachta anois go gceanglaítear ar MNCanna a chomhlíon riachtanas an Chláir Ceardlainne Ionduchtaithe 20 uair sula ndéanann siad iarratas ar Droichead freastal ar Chruinniú Braisle 1, agus sin amháin.

 Gheobhaidh tú thíos na hamlínte le haghaidh fás incriminteach Droichead i mbunscoileanna. Más mian leo, féadfaidh scoileanna in aon chatagóir roghnú isteach i Droichead, roimh na dátaí atá leagtha amach thíos.

Tá tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear beartas Droichead, ar fáil ar www.teachingcouncil.ie

Bunscoileanna

2017 / 2018
Droichead bealach an ionduchtaithe do MNCanna i suíomhanna RSO nó i mbunscoileanna móra ina bhfuil príomhoide agus 24 múinteoir príomhshrutha (seomra ranga) nó níos mó

2018 / 2019
Droichead bealach an ionduchtaithe do MNCanna i suíomhanna RSO agus i mbunscoileanna móra le 16 múinteoir ranga nó níos mó

2019 / 2020
Droichead an bealach ionduchtaithe do MNCanna i suíomhanna RSO agus i ngach bunscoil le príomhoidí riaracháin

2020 / 2021
Droichead bealach an ionduchtaithe do gach MNC bunscoile

Tá tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear beartas Droichead, ar fáil ar www.teachingcouncil.ie

Faisnéis Tábhachtach do MNCanna maidir lena riachtanais chlárúcháin don Chomhairle Mhúinteoireachta:

● Má tá MNC ag múineadh i scoil ina bhfuil 16 mhúinteoir ranga nó níos mó (Bunscoil), nó 400 mac léinn nó níos mó (Iar-Bhunscoil) nó i Suíomh RSO, is é an t-aon bhealach Ionduchtaithe ná trí phróiseas Droichead.
● Tá Droichead á tairiscint ag scoileanna lasmuigh de na catagóirí thuas freisin. Iarrtar ar MNCanna seiceáil lena gcuid scoileanna toisc nach féidir ach próiseas amháin a thairiscint ar leibhéal na scoile (ie Droichead nó PQE [PP] / Promhadh [P].
● Is gá do NQTanna atá ag críochnú Promhaidh (Bunscoile) nó PQE (Iar-Bhunscoile) páirt a ghlacadh i gClár Ceardlann Ionduchtaithe NIPT.
● Ní gá freastal ar cheardlanna ar NQTanna atá ag gabháil do phróiseas Droichead.
● Féadfaidh MNCanna atá rannpháirteach i Droichead ceardlann a áireamh mar Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúla Breise, chun aghaidh a thabhairt ar riachtanas foghlama gairmiúla a d’aithin siad, i gcomhairle lena PST.

Eolas faoi Chruinniú Braisle

Cruinniú Braisle 1, atá éigeantach do NQTS Bunscoile atá ag tabhairt faoi Droichead mar bhealach chun ionduchtaithe, agus nach bhfuil Braisle 1 críochnaithe acu cheana féin.
Tá Cruinniú Braisle 2 ann do MNCanna Bunscoile atá ag tabhairt faoi Droichead mar bhealach chun ionduchtaithe agus tá Braisle 1 críochnaithe acu.
Tá Cruinniú Braisle 3 ann do MNCanna Bunscoile atá ag tabhairt faoi Droichead mar bhealach chun ionduchtaithe agus tá Braisle 1 ar a laghad (agus Braisle 2 curtha i gcrích acu, ag brath ar fhad phróiseas Droichead na NQTanna),

LE DO THOIL ÁIT DO CHOINNEAMH CLUSTER TEAGMHÁIL LE WCEC AR 023 8856756/7 NÓ AG RÍOMHPHOST Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

 

 

Níl aon imeachtaí sa chatagóir roghnaithe

Liostáil le Nuachtlitir

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí,
An Chearnóg,
Dún Mánmhaí,
Co Chorcaí

Eircode: P47 FH27


  • Fón 1: +353 (23) 8856756
  • Fón 2: +353 (23) 8856757
  • Facs:+353 (23) 8856752
  • r-phost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

Cúrsaí le Teacht