ÁISEANNA TFC
ICT Facilities

DO GACH FIOSRÚCHÁN MAIDIR LE TIONSCADAIL AGUS CÚRSAÍ TFC - For all ICT Project and Course Queries

Déan teagmháil le:

An Roinn TFC
Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí
An Chearnóg
Dún Mánmhaí
Co Chorcaí
Teil: 023 8856756/7
Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please contact: ICT Department
West Cork Education Support Centre
The Square
Dunmanway
Co Cork

Tel: 023 8856756/7
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AON FHIOSRÚCHÁN A BHAINEANN LE COMHAIRLE TFC - Any Queries relating to ICT Advice

Déan teagmháil le: PDST TiE ar 01 7008200 nó seiceáil www.pdsttechnologyineducation.ie/ le haghaidh sonraí.

Please contact: PDST TiE on 01 7008200 or check www.pdsttechnologyineducation.ie/ for details.

AON FHIOSRÚCHÁN MAIDIR LE LEATHANBHANDA - Any Broadband Queries

Déan teagmháil: Deasc Cabhrabh 1800 334466 nó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please contact: Helpdesk 1800 334466 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scoilnet

Tairseach oifigiúil oideachais na hÉireann is ea Scoilnet, de chuid na Roinne Oideachais. Tá sé freagrach as cur chun cinn agus úsáid an Idirlín san oideachas faoi Chlár TFC i Scoileanna an Rialtais. Seoladh an suíomh Gréasáin sa bhliain 1998, agus déanann PDST Teicneolaíocht san Oideachas bainistiú ar an suíomh Gréasáin thar ceann na Roinne Oideachais. Cuireann Scoilnet raon leathan seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil. https://www.scoilnet.ie/

Scoilnet is the Department of Education and Skills official portal for Irish education. It is responsible for the promotion and use of the Internet in education under the Government’s ICT in Schools Programme. Launched in 1998, the website is managed on behalf of the DES by PDST Technology in Education. Scoilnet offers a wide range of services and supports. https://www.scoilnet.ie/

Webwise

Tionscnamh sábháilteachta idirlín reatha de chuid PDST Teicneolaíocht san Oideachas is ea Webwise agus is Nód Feasachta Shábháilteacht Idirlín na hÉireann Insafe is ea é, an líonra Eorpach de nóid feasachta sábháilteachta idirlín. Cuireann sé acmhainní oideachais, comhairle agus faisnéis ar fáil do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do leanaí faoi chontúirtí féideartha ar an Idirlíon agus cuireann sé ar chumas úsáideoirí na rioscaí seo a laghdú nó a sheachaint. https://www.webwise.ie/

Webwise is the current PDST Technology in Education internet safety initiative and is the Irish Internet Safety Awareness Node of Insafe, the European network of internet safety awareness nodes. It provides parents, teachers, and children with educational resources, advice and information about potential dangers on the Internet and empowers users to minimise or avoid these risks. https://www.webwise.ie/

OILIÚINT DON SCOIL UILE - Whole School Training

Fáiltímid roimh iarratais ar mhaoiniú do chúrsaí oiliúna TFC don scoil uile. Tá íosmhéid de dheichniúr rannpháirtithe ag teastáil. Laghdaítear é seo go hocht i gcás Cúrsaí Riachtanas Speisialta agus is féidir le CRS freastal ar Chúrsaí Riachtanas Speisialta. Is féidir linn maoiniú a chur ar fáil do theagascóirí, ábhair agus costais eile a thabhaíonn an scoil agus an oiliúint á reáchtáil. Comhlánaigh an FOIRM IARRATAIS OILIÚNA SCOILE UILE thíos le do thoil agus seol chuig: An Roinn TFC, Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí, An Chearnóg, Dún Mánmhaí, Co. Chorcaí. Seol rphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Le haghaidh cur síos iomlán ar chúrsaí TFC téigh chuig www.pdsttechnologyineducation.ie/ . Tá gach cúrsa TFC maoinithe go hiomlán ag PDST TiE.

We welcome requests for funding for whole–school training ICT courses. A minimum of ten participants is required. This is reduced to eight in the case of Special Needs Courses and SNA’s may attend the Special Needs Courses. We can provide funding for tutors, materials and other costs incurred by school in running the training. Please complete the WHOLE SCHOOL TRAINING REQUEST FORM below and send: ICT Dept, West Cork EducationSuppot Centre, The Square, Dunmanway, Co Cork.or Email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. For full ICT course descriptions please go to www.pdsttechnologyineducation.ie/ All ICT courses are fully funded by PDST TiE

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.